حجاب - مدرسه دینی دارالسنة زرآباد چابهار
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
مدرسه دینی دارالسنة زرآباد چابهار
مدرسه دینی که شهید دکتر احمد سیاد رحمه الله آن را تأسیس نموده است.

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 30 دی‌ماه سال 1389

بسم الله الرحمن الرحیم

 

  ای ردایت پرده ئ ناموس ما                 تاب توسرمایه فانوس ما

  طنیت پاک تومارارحمت است            قوت دین واساس ملت است

             کودک ماچون لب از شیرتوشست             لااله آموختی اورانخست

    فطرت تو جزبهاداردبلند                  چشم هوش ازاسوه زهرا مبند 

      تاحسین شاخ توبار آورد                         موسم پیشین بگلزارآورد   

 {اقبال لاهوری} 

خدارا سپلس می گوییم که در تاریکی وظلمت این قرن پرفتنه وفساد،زمانیکه تمسک به دین مانند چنگ زدن به شراره های آتش است تعدادی قابل توجه از خواهران مسلمان معتقد به اصول ومبادی اندو علاقه دارندتا حجاب شرعی راکه قلعه ای محکم دربرابر فساد جامعه  است حفظ نمایند . 

بله،ددستهای پلید استعمار گران غرب وپیروان آنها دست به کارشده است تا باروشهای مختلف، جامعه اسلامی رابه فساد وفحشاءبکشد،یکی از این روشها برداشتن حجاب است که دشمن در این قرن اخیربرای برداشتن حجاب از هیچ کوششی دریغ ننموده است،یکی از سرکرده های غربی میگوید جام شراب ویک زن بی حجاب وخواننده درخراب کردن امت اسلامی آنگونه اثری دارند که هرگز هزاران تانک ازپس انجام آن برنمی آیند پس آنان رادرعشق درمادیات وشهوات غرق کنید.

گاهی حجاب رامخالف آزادی وگاهی حجاب را علامت عقب افتادگی وبازگشت به 1400سال پیش وگاهی هم بی حجابی راپیشرفت و تمدن نام نهاده همه این تلاشها برای این بوده تا زن مسلمان رااز حجاب عاری نماید وبی حجابی رادر جامعه اسلامی رواج دهد پس ای خواهرمسلمان آنهایی که به نام آزادی دموکراسی می خواهند عزت وکرامت وشرافت اسلامی ات راپایمال نمایند وتورا به کوچه وخیابان بکشند دلسوز وخواهان آزادی ات نیستند بلکه میخواهند جامعه اسلامی رابه فساد بکشند پس برتواست که باحفظ حجاب اسلامی ارزشهای اسلامی راحفظ کنی زیراتو نصف امتی .

ونصف دیگرامت ازتوبه دنیا می آینددرنتیجه توهمهء امتی .

خواهرم:توبایستی بصورتی شایسته به لباست اهتمام ورزی وبرای خود شخصتی داشته باشی توبایستی که دربذل جان ومال خدیجه در فقه دین به عائشه ودرحجاب وعفت به فاطمه ودرحفظ ونگهداری دین خداوند  به آل یاسر اقتدا کنی .

خواهرم :اگر دارای هیکلی زشت وصوزتی ناز زیبا میبودی آیاکسی حاضر میشد که فقط به این علت که زنی روشنفکر ودانا هستی تصویرت رابرمجله ای چاپ کنند؟آیاکسی را می یافتی که جحت تبلیغ هر کالایی تصویر چهره ات پوسترها چاپ کنند؟؟؟پس بدان خواهرم :که آنان فقط میخواهند از چهره زیبا وصدای لطیف توبهره مند شده ولذت ببرندپس هرگاه این خصال وخصوصیات رادر تونیافتند همانند کالائی وقدیمی که مدت صلاحیت آن به بپایان رسیده است تورارها می کنند وفرآموش خواهی شد.

حجاب یعنی چه؟حجاب یعنی پوشاندنیدن زن تمام زیبائی هاوزینت های بدن ولباسش بوسیله جلباب{چادر}ازدید نامهرمان. 

«حجاب عفاف است»

خداوند متعال تعهد به حجاب رانشانه عفت وپاکدامنی قرارداده است میفرماید {{یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا} (59) سورة الأحزاب ای رسول الله {صلی الله علیه وسلم} به زنان ودختران خود وزنان مومن بگو:روپوشهای خود رابه خوبی برخود بیندازدبااین پوشش،بهتر عفت وپاکدامنی آنها شناخته میشود درنتیجه (ازطرف افراد مریض)مورداذیت وآزار قرارنمیگیرند .

این آیه اشاره به این مطلب داردکه شناختن محاسن وزیبایی های زن ازطرف افرادنامحرم باعث اذیت وآزار وی میشود وخویشاوندان راهم درفتنه ودردسری ندارد.

«حجاب پوشش است»

رسول الله {صلی الله علیه وسلم} میفرماید:{الله بسیار پرده پوش وباحیاء است وحیاءوستررادوست دارد}وهمچنین میفرماید{هرزنی لباسش راخارج از خانه اش بیرون بیاوردخداوندپرده اش رامی درد}

 

«حجاب حیاءو عزت است»

رسول الله {صلی الله علیه وسلم} میفرماید:{هر دین،اخلاقی دارد،واخلاق دین اسلام حیاء است}ودرجای دیگر میفرماید:{حیاءاز ایمان است وجای ایمان دارباحیاءدربهشت است}وهمچنین میفرماید{حیاءوایمان باهم گره خورده انداگریکی برداشته شود،دیگری هم برداشته میشوددرنتیجه حجاب موافق وسازگار باحیایی است که در خلقت زن ،نهفته است}{بی حجاب باعث لعنت ودوری از رحمت خدا میشود}رسول الله {صلی الله علیه وسلم} میفرماید{بزودی درپایان امت من زنانی می آیند که به ظاهر ،لباس پوشیده اند ولی درواقع عریان ولختند،آنها رالعنت کنید،زیرا آنها ملعونند}

 

«بی حجابی حیوانیت وعقب ماندگی است»

برهنگی طبیعت وخصلت حیوانات است ،هرگاه انسان بسوی آن گرایش پیداکندبه عقب برمیگردد وبه مرتبه ای پایین تر از مرتبه انسانیت سقوط میکند.

بی حجابی دلیل برفساد فطرت،کمی حیاء،بی غیرتی وحیوانیت است .

ای زنی که لباست راتازانوهابالازده ای!‍ازکدام رودخانه میخواهی بگذری وعبور کنی؟

لباس تومانند سایه صبح است ،که لحظه به لحظه کوتاهتر میگردد گمان میکنی که مردم نمی فهمند امادر واقع این توهستی که به حیوانیت تن میدهی .

«گروهی که رسول الله {صلی الله علیه وسلم} آنهاراندید ومادیدیم »

رسول الله {صلی الله علیه وسلم} فرمودند:{دوگروهند ازاهل آتش هستند که من آنهارا ندیده ام !قومی که شلاقهایی مانند همانند دم گاو بدست داشته ومردم رامی زنند،ودیگرزنانی لباس پوشیده ،درحقیقت لختند،خودشان از راه حق دورند ودیگران رامنحرف واز راه حق دور میکنند،که سرآنه مانند کوهان کج شده شتراست آنها به بهشت وارد نمیشوند وهرگز بوی آن نیز به مشامشان نمی رسد ،حالانکه بوی بهشت از مسافتهای دور به مشام می رسد }«روایت ازصحیح مسلم»

این پیش بینی رسول الله {صلی الله علیه وسلم} هم اکنون به وقوع پیوسته است وآنان را به آنصورت وصف نموده است گویاکه توبه آنها نگاه میکنی ومیبینی.

لباس رقیق وکوتاه به تن دارند که پوست بدن از خلال آن پیدااست  پس اسما لباس نام داردولیدر حقیقت پوششی برای بدن نیست .

دیگران راباآرایش وزینت خودازاطاعت الله وحیاءوعفت دورمیکنندودلهای مردان رابه خود می ربایند.

آرایش وفرم موی آنها بصورتی است که آنان راشبیه کوهان شتر نموده اند.

 

«شرایط حجاب شرعی دراسلام»

1- پوشانیدن همه بدن زن بنابرقول راجح.

2- خود حجاب زینت نباشد.

3- ضخیم باشدنازک وشفاف نباشد .

4- لباس حجاب بایدفراخ وگشاد باشدتنگ نباشد.

5- معطر وخوشبو نباشد

6- شبیه لباس مردان نباشد

7- شبیه لباس زنان کافر نباشد

8- هدف از آن شهرت میان مردم نباشد

« رهنمودهایی دررابطه با چهره آرایی وآرایش زنان »

بابزگشت به کتاب الله وسنت رسولش وهمچنین نگاه کردن ازدیدگاهی صحیح وپس از موازنه امور اینگونه نتیجه میگیریم که بریک زن واجب است که صورت خود را از مردان بیگانه وکسانیکه از محارم اونبوده وهمچنین شوهراو نیز نمی باشند بپوشاند.

وکسی که به مصائب گریبانگرمردم دراین ایام نگاه کند خواهد یافت که این مصیبت به علت سهل انگاری مردم درمورد پوشانیدن صورت وزینتها بوده است که باعث شده زن در مسائل سهل انگاری کند تاجاییکه یک زن سروصورت وگردن وسینه وبازوانش رادربعضی از کشورهی اسلامی بدون هیچ مبالاتی در معرض دید همگان قرار می دهد .

پس باید به صراحت به زنان گفت که تقوای خداوند پیشه نموده وبه حجاب واجبی که همه بدن آنان از غیر شوهران ونامحرمانشان میپوشانند وهیچ فتنه ای بدنبال ندارد آراسته گردند.

وازاموردیگری که باید از دیده شرع وعقل باز نگری شوند این است که بسیارپیش آمده است که میبینیم که دختر ویازن جوان از خانه بسوی بازار راه می افتد درحالیکه لباسی فتنه انگیز وزیبا به تن دارد.

اودست بند طلایش را به دست میکندوپرده از بازوآن می گشایدتااین طلاها آشکار گردند فتنه ای است بس بزرگ ومهنتی بسیار عظیم.

اوخود رابه عطری خوشبو می آلاید که بوی آن هرصاحب قلبی به خود مفتون می کند .

آری اواز خانه بیرون شده وبا گامهائی سخت بسوی بازار راه می افتد .همانگونه که قویترین مردان پای برزمین میکوبند انگار می خواهدهمه مردم قوت ونشاط اورا دریابند وگاهی نیز دوستی از دختران دیگر به همراه داردومی توان صدای خنده وشوخی آنان رابراحتی شنید. گاهی نیز معمولا این یکی به  آن یکی تنه می زند تابهانه ای برای خنده بیابند .

مسائلی ازاین قبیل بسیار زیادند که همه از اسباب فتنه اند وازرهنمودهای اسلام وطریقت امت اسلامی بدور است.

پس خواهر مسلمان توبه کن وبسوی خدا برگرد وسخن حضرت موسی (علیه السلام) راورد زبان کن وبگو:{ { وَعَجِلْتُ إِلَیْکَ رَبِّ لِتَرْضَى}پروردگارا : بسوی توشتاب نمودم تا خشنود شوی .

از الله تعالی خالصانه می خواهیم که همواره به ما حق رابصورت حق بنمایاند

و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین
طبقه بندی:
ارسال توسط ابـــو احمد
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
گلچین مطالب
پیوند های روزانه
قال رسول الله
مَنْ یُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّینِ
حدیث ضعیف
" اعمل لدنیاک کأنک تعیش أبدا ، و اعمل لآخرتک کأنک تموت غدا " . حدیث موضوع است)( برای دنیا همنطور کار کن که گویا همیشه در آن زندگی می کنی و برای آخرتت طوری عمل کن گویا فردا می میری . 
أوقات نماز برای بیش از 6 میلیون شهر در سراسر جهان
کشور: